VšĮ Kelmės ligoninė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

VšĮ Kelmės ligoninė rūpinasi pacientų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Prašome susipažinti su:

  1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis
  2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 2023-07-26 redakcija (prašymo forma: )
  3. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašu
  4. Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašu
  5. Privatumo politika

Dėl savo teisių įgyvendinimo galima kreiptis į VšĮ Kelmės ligoninę teikiant prašymą.

Visais iškilusiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga galima kreiptis į Reglamento įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę VšĮ Kelmės ligoninėje vykdantį duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: i.sirusiene@kelmesligonine.lt, Tel: (8-427) 69 209.

Meniu